The Skeptic Tank:
Alt.Religion.Scientology
Archive Message - 1995

---

From braintree!qnet.com!uunet!in2.uu.net!newsfeed.internetmci.com!howland.reston.ans.net!news.nic.surfnet.nl!tudelft.nl!dutiag!akkerman Mon Oct 16 11:32:25 1995 Path: braintree!qnet.com!uunet!in2.uu.net!newsfeed.internetmci.com!howland.reston.ans.net!news.nic.surfnet.nl!tudelft.nl!dutiag!akkerman From: akkerman@dutiag.twi.tudelft.nl (Gertjan Akkerman) Newsgroups: nl.actueel,nl.burgerrechten,nl.misc,nl.politiek,dds.dds,alt.censorship,alt.religion.scientology,soc.culture.netherlands Subject: Re: Crime Organisation $poofology threatens Dutch ISP Date: 9 Oct 95 12:53:54 GMT Organization: Delft University of Technology Lines: 311 Message-ID: <akkerman.813243234@dutiag> References: <vLndwkJC7c0S085yn@telebyte.nl> NNTP-Posting-Host: dutiag.twi.tudelft.nl Xref: braintree nl.burgerrechten:1275 dds.dds:1397 alt.censorship:67674 alt.religion.scientology:115651 soc.culture.netherlands:52793 Sorry voor alle nederlandse lezers -- ik post deze vertaling op alle nieuwsgroepen in de hoop dat anderen niet nog meer vertalingen gaan maken. (In request to a translation. I am not a lawyer, and I am translating this without much consultation of a dictionary, so you should not try to derive much more than the general gist of this. I split some paragraphs to allow me to translate paragraph by parapgraph. Of course, this translation is obviously only provided for fair criticism; criticism that, given the distribution of nationalities on a.r.s, cannot be given if the letter were not translated into english.) (Translation below.) Well, to start a bit of fair criticism: * Apparently, using reasoning by analogy they try to involve the service providers as well; not only the users of such service providers. * They probably try to use this formal announcement to get any of their wishes in the future executed sooner. * Their wish to be informed of the source of the material is a neat trick, although I am not sure what this has to do with the provider. I hope that, although receiver of the letter must according to the letter be informed about the contents, the service provider will formally stick to informing *about* the letter only. Gertjan Akkerman ( akkerman@dutiba.twi.tudelft.nl ) In case anybody is REALLY confused: I am NOT a spokesman of this university. DISCLAIMER: This account has been hacked -- by who, that's the question. huug@telebyte.nl (huug) writes: >Article 53 of nlnet.announce: >Path: rubens.telebyte.nl!monet!hong >From: hong@monet.telebyte.nl (Hong Zhou) >Newsgroups: nlnet.announce,nlnet.misc >Subject: Stichting Telebyte is bedreigd door Religious Technology Center >Date: 6 Oct 1995 21:25:51 +0100 >Organization: Stichting Telebyte >Lines: 137 >Message-ID: <hong.813011135@monet> >NNTP-Posting-Host: monet.telebyte.nl >X-Newsreader: NN version 6.5.0 #2 >Xref: rubens.telebyte.nl nlnet.announce:78 nlnet.misc:3334 >NAUTA DUTILH >Postbus 7113 >1007 JC Amsterdam >Prinses Irenestraat 59 >1077 WV Amsterdam >Telefoon +31 20 541 4646 >Fax +31 20 661 2827 >Telex 11411 NDA NL > Stichting Telebyte > T.a.v. de Directie > Postbus 31248 > 6503 CE Nijmegen > Amsterdam, 4 october 1995 > Direct telefaxnr: +31 20 5414700 >Geachte dames, heren, Dear ladies, gentlemen, >CSM/lw 50011089 - Religious Technology Center >Op verzoek van client, Religious Technology Center uit Californie, Verenigde >Staten van Amerika, wend ik mij tot u met het volgende. On request of client, RTC from California, USA, I address the following to you: >Client is auteursrechthebbende op diverse vertrouwelijke, niet door hem >gepubliceerde teksten die betrekking hebben op de Scientology Church. >Het zogenaamde "Fishman affidavit" bevat een aantal voorbeelden van zulke >werken, waarvan in de Verenigde Staten in rechte is aangenomen dat client >het auteursrecht daarop bezit. onlangs heeft client bemerkt dat deze werken >openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden op het Internet via uw systeem, >door een van uw gebruikers >(WEB site "http://www.telebyte.nl/-erikv/fish/fishman.txt"). Client is copyright holder of various confidential texts not published by them, which concern the Scientology Church. The so called Fishman Affidavit contains a number of examples of such works, of which in the United States of America is accepted that client possesses the copyright. Recently client has noticed that these works have been made public and are reproduced on the internet through your system by one of your users (WEB site "http://www.telebyte.nl/-erikv/fish/fishman.txt"). >Door de openbaarmaking en verveelvoudiging van voornoemde werken die >onderdeel uitmaken van het Fishman affidavit wordt inbreuk gemaakt op de >exclusieve rechten van client. Through publishing and reproducing aforementioned works that are part of the Fishman affidavit, the exclusive rights of client are violated. >Client is zich bewust van het standpunt van sommige Internetproviders dat >deze niet verantwoordelijk zouden zijn voor de inhoud van documenten die >door hun gebruikers worden verspreid. Inderdaad is in ieder geval de >betreffende gebruiker verantwoordelijk, en krachtens de Auteurswet >aansprakelijk, indien hij inbreuk maakt op de auteursrechten van client. >De Internet-provider maakt echter ook zelf inbreuk indien via zijn systeem >inbreukmakende documenten aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Client is aware of the point of view of various Internet providers that those would not be responsible for the contents of documents that are spread by their users. Indeed is in any case the respective user responsible, and according to the copy right law liable if the violates the copyrights of client. The Internet provider itself also is in violation when through his system violating documents are presented to the public. >Als het document ter beschikking wordt gesteld op de homepage van een van >zijn gebruikers is een kopie van dat document aanwezig in zijn systeem. >Daarnaast wordt het inbreukmakende document, indien de Internet-provider >dan wel een van zijn gebruikers een hyperlink naar een buitenlandse computer >ter beschikking stelt, in Nederland ter beschikking gesteld via dat systeem. >In beide gevallen is sprake van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van >een auteursrechtelijk beschermd werk, welke handelingen tot het exclusieve >domein van de auteursrechthebbende behoren. If the document is provided on the home page of one of his users, a copy of the document is present in the system [of Internet provider]. Besides, the violating document, when the provider or one of its users has provided a hyperlink to a foreign computer, will have been presented in the Netherlands through that system. In both cases, a publishing or reproducing of a work protected by copyright is concerned, which actions belong to the exclusive domain of copyright holder. >Het is verder in het geheel niet relevant of u schuld heeft aan de inbreuk. >De Auteurswet vereist geen schuld, indien de inbreuk vaststaat, kan een >verbod worden opgelegd. Uw situatie lijkt op die van de uitgever, aan wie >een verbod kan worden opgelegd zonder dat hoeft te blijken of zelfs gesteld >hoeft te worden dat deze een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud >of de verspreiding van de gewraakte publikatie. Furthermore, it is not at all relevant whether you are guilty to the violation [of copyright]. The copyright law does not required guilt; when the violation is established a prohibition can be imposed. Your situation resembles that of a publisher, to which a prohibition can be imposed where it needs to be clear and even needs not to be shown that this [publisher] has a responsibility for the contents or the distribution of the publication objected to. >Daarnaast is in rechte >vastgesteld dat de exploitant van een draadomroep, de kabelexploitant en de >bulletin-board-beheerder in strijd met de Auteurswet handelen indien >auteursrechtelijk beschermde werken door of via hen openbaar gemaakt dan wel >verveelvoudigd worden zonder toestemming van de rechthebbende. ook in die >gevallen gold, dat niet ter zake deed dat zij zelf geen invloed hadden op >de inhoud of samenstelling van de inbreukmakende programmers of documenten. Besides, in court it has been established that the operator of a cable radio network, the operator of a cable network and the operator of a bulletin board system can act in violation of copyright law when works protected by copyright are made public or reproduced by them without permission of copy right holder. Also in those cases held that it did not matter that those themselves did not have influence on the contents or composition of the violating programmers or documents. >De aard van de inbreukmakende documenten en de identiteit van, dan wel uw >eventuele gebrek aan sympathie voor mijn client doen daarbij niet ter zake. The nature of the violating documents and the identity of, or your possible lack of sympathy towards, my client thereby do not matter. >Ook het feit dat de tekst van bepaalde gerechtelijke stukken in het verleden >kon worden verkregen bij de Amerikaanse autoriteiten is in dit verband niet >van belang; client heeft noch u noch uw gebruikers toestemming verleend voor >enige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de werken waarop hij >auteursrechthebbende is en hij kan zich derhalve daartegen verzetten. Also the fact that the text of certain judicial documents in the past could be obtained by the American authorities is in this case of no consequence; client has given neither you nor your users granted permission for any publication and/or reproduction of the works of which he is copyright holder, and he therefore may resist such [publication and/or reproduction]. >In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is het daarenboven >gebruikelijk dat de rechter bevelen oplegt met als doel het voorkomen van >verdere inbreuk en/of het herstellen van de aangerichte schade (recall, >vernietiging, rectificatie et cetera). Op u rust derhalve tenminste de >verplichting de nodige actie te ondernemen om verdere inbreuk te voorkomen. >Dat betekent dat, indien u gewezen wordt op de aanwezigheid van >inbreukmakende berichten op uw systeem of op het feit dat via uw systeem >inbreuk wordt gemaakt, u passende maatregelen moet nemen. In case of violation of intellectual propery rights is it besides customary that the judge imposes orders with as purpose avoidance of further damages and/or amending the infliced damages (recall, destruction, rectification ,etc). Therefore, on you rests the obligation to take necessary action to prevent further violation. This means that, when you are informed of the presence of violating messages on yur system, or of the fact that through your system violation is done, you must take appropriate measures. >De jurisprudentie bepaalt daarnaast dat op de inbreukmaker de plicht kan >rusten de bron van de inbreukmakende documenten kenbaar te maken, indien >die informatie van belang is om verdere inbreuk en schade te voorkomen. >Op deze wijze kan de rechthebbende de bron opsporen en eventueel aanpakken, >hetgeen praktisch gezien de enige manier kan zijn om de inbreuk inderdaad te >doen ophouden. The jurisprudence determines besides, that on the violator the obligation may rest to state the source of the violating documents, when such information is important to avoid further violation and damage. In this way, the copyright holder can trace the source and possibly take action, which practically can be the only way to stop the violation. >Het is voor client van groot belang dat de inbreuk op zijn rechten op korte >termijn wordt gestaakt, zodat derden de vertrouwelijke informatie in de >betreffende documenten niet langer kunnen "downloaden". It is for client very important that the violation of his rights is halted soon, so that third parties can no longer "download" the confidential information in the respective documents. >Client is zich bewust van de publiciteit en commotie die in verband met het >Fishman affidavit zijn ontstaan. Hij hecht er daarom aan te benadrukken, >dat het hem gaat om het beschermen van zijn rechten op de werken die >onderdeel uitmaken van dit affidavit en het niet zijn bedoeling is discussie >over, dan wel kritiek op, zijn organisatie onmogelijk te maken. Het is >tenslotte zeer goed mogelijk een mening te uiten zonder daarbij >auteursrechtelijk beschermde werken te kopieren en te verspreiden. Client is aware of the publicity and commotion that have arisen in connection with the Fishman affidavit. He therefore attaches [importance] to stressing that it is his aim to protect his rights on the works that are part of this affidavit, and it is not his intention to make either discussion about nor criticism on his organization impossible. After all, it is very well possible to express an opinion without copying and spreading works protected by copyright. >Derhalve verzoek en voor zover nodig sommeer ik u, binnen drie >dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen: Therefore, and to the extent required, I require that you, within three day of date of this letter, you confirm, in writing: >A. Dat u geen verdere inbreuk zult maken op de aan client toekomende > auteursrechten; That you will make no further violation of the copyrights belonging to client. >B. Dat u alle noodzakelijke stappen heeft ondernomen teneinde te > verzekeren dat het de inbreukmakende werken niet langer aanwezig > zijn of via hyperlinks ter beschikking worden gesteld op uw systeem; That you have taken all necessary steps to ensure that the violating works are no longer present on or are offered through hyperlinks on your system. >C. Dat u, indien een of meer derden via uw systeem inbreuk maken op de > auteursrechten van client, client omtrent de identiteit van deze > derde(n) zult informeren; That, in case one ore more third parties through your system violated the copyrights of client, will inform client about the identity of those third parties; >D. Dat u de eigenaar van bovengenoemde homepage zult informeren omtrent > de inhoud van deze brief en uw reaktie daarop. That you will inform owner of abovementioned home page about the contents of this letter and your reactions to it; >Indien u niet volledig en tijdig aan bovenstaande sommatie voldoet, ziet >client zich genoodzaakt u terzake in rechte te betrekken. Ik vertrouw er >echter op dat het zover niet hoeft te komen. If you do not completely and in time obey to abovementioned requirements, client will feel forced to [loosely:] take you to court about it. I trust to it that it need not go that far. >Teneinde er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, zend ik >tevens een exemplaar per gewone post. To ensure that this letter will reach you, I will also send you a copy by ordinary mail. >Hoogachtend, Sincerely. >R. Hermans >-- >/hy:X/ >PGP keyID: DF28F4C1 ==== End of translation.

---

Return to The Skeptic Tank Alt.Religion.Scientology Archives Master List
Go to The Skeptic Tank's main Index page.
E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank